Home

DutchEnglishFrenchGermanSpanish

 

BIENVENUE SUR LE SITE DE VOYAGE PEINTURE

Dans Lak’ech il y a un vieux salut Maja qui veut dire “je suis un autre toi”. Les anciens Mayas voyaient le monde comme un énorme réseau qui connecte chaque chose et chaque ’un. Ils croyaient que nous sommes tous unis par le même esprit , que nous sommes tous un. Vivre dans cette unité veut dire  vivre une vie en amour et prospérité. Avec la garde (temporaire) de cette œuvre d’art vous êtes connecté avec l’amour que nous partageons ensemble.

Que vois-je?

D’abord ce que nous voyons c’est ce que notre Karma nous permet de voir. La peinture nous montre l’arbre du monde, aussi appelé “Arbre de vie”, Yggdrasil’, ‘Axis Mundi’ ou ‘Cosmic World tree’.

Ces branches touchent le ciel et ses racines trouvent leurs voies dans le monde. C’est le symbole universelle pour la connexion entre les différents niveaux de conscience: ciel, terre et le monde souterrain. Nous sommes en équilibre quand nous sommes connectés avec notre source astral.

Qu’est-ce que j’éprouve?

Comment vois-je ma vie? Est-ce le ciel sur terre? Est-ce la terre? Ou ai-je tendance à vivre en-dessous de la terre? Sachez que la terre est une entrée parfaite pour atteindre une conscience plus élevée. C’est la transparence de l’esprit qui nous libèrera des craintes et résoudra karma.

La puissance et force de volonté bâti lors de ma vie, pavent la route, me libèrent.

Liberté de volonté contient la clef finale pour une nouveau Monde, un Monde plein de possibilités…

Quelques règles à respecter:

• Envoyez un message par www.reisschilderij.nl pour informer l’artiste où se trouve la peinture.

• Le lieu où se trouve l’oeuvre et les commentaires peuvent être lus sur le site web www.reisschilderij.nl

• Après 1 mois en votre posession; passez cet oeuvre “L’arbre de Vie” à une personne de même état d’esprit que vous. (même état d’ame)

Welkom op de site van het reisschilderij

Ben je de tijdelijke bezitter van het schilderij? Bedankt dat je meedoet aan deze reis. Je mag een maand genieten van het schilderij. Geef het daarna door aan een gelijkgestemde ziel. Wil je mij mailen via henriet@colourmind.nl, waar het schilderij zich bevindt? Ik zet de verblijfplaats dan op de website (ik geef altijd persoonlijk antwoord, dus als je geen antwoord krijgt van mij is er iets mis gegaan met de mail). 

Zo kan het schilderij de hele wereld rondreizen. Het schilderij is mijn, en nu ook jouw, bijdrage aan een stukje wereldvrede. Je deelt nu in de energie van heelheidsbewustzijn. Heelheidsbewustzijn is de betekenis van het symbool van de levensboom. Heelheidsbewustzijn betekent “Alles is in Eén en het Ene is in Alles.” Wij zijn één. Als het met de aarde goed gaat, gaat het met ons goed.

Met je deelname deel je onze gezamenlijke liefde met de wereld. Voor onszelf, voor elkaar en voor de aarde.

 

Tree of life   www.reisschilderij.nl

In Lak’ech is an old Maya greeting meaning ‘I am another You’.  The ancient Maya saw the world as a large network that connects everything and everyone. They believed we are all connected with the same spirit, that We are all One.  Living from this unity means a life in love and prosperity. With the (temporary) possession of this piece of Art, You will be connected to the love that We all share.

What do I see?

First of all what We see is what our karmic vision allows Us to see. The painting shows Us the World Tree, also called ‘Tree of life’, ‘Yggdrasil’, ‘Axis Mundi’ or ‘Cosmic World tree’. It’s branches touch the sky and it’s roots find their way into the World. It is the universal symbol for the connection between the different levels of consciousness: heaven, earth and underworld.  We are in balance only so long as we are connected to our stellar source.

What do I experience?

What does my life look like?  Is it a heaven on earth? Is it the earth? Or do I tend to live in the underworld? Remember that the earth is a perfect doorway to Higher consciousness. It is the transperancy of mind that will free Us from all fears and dissolve karma.

“The power and strength built up in life, pave the way, make me free.

 Freedom of will contains the final key to a new World, a World full of possibilities … “

Some rules:

• Send a message through www.reisschilderij.nl   to inform the artist about the location of this painting .

• Current position  (only city name and land) and any comments can be read on website www.reisschilderij.nl

• After 1 month of posession: give the World Tree to a like-minded soul.

  In lak’ech is een oude Maya-groet, wat zoveel betekent als ‘Ik ben een andere jij’. De aloude Maya’s zagen de wereld als een groot netwerk waarin iedereen en alles met elkaar is verbonden. Zij geloofden dat wij allen met elkaar verbonden waren in dezelfde energie, dat we allen Eén zijn. Een leven in deze samenhang betekent een leven in liefde en voorspoed. Met het (tijdelijke) bezit van dit stukje Kunst, ben je verbonden met de Liefde die we delen.

Wat zie je op het schilderij?

Allereerst zien we wat ons eigen karma ons toestaat te zien van de wereld. Het schilderij laat ons de Wereldboom zien, dit symbool is bekend over de hele wereld als “Wereldboom’, en ook wel ‘Tree of Life’, ‘Yggdrasil’, ‘Axis Mundi’ of ‘Cosmic World Tree’ genoemd. De bladerkroon raakt de hemel en de wortels vinden hun weg in de wereld, het is het universele symbool voor de verbinding tussen verschillende niveau’s van bewustzijn: hemel, ons lichaam en de aarde. Wij zijn in balans als wij verbonden zijn met onze plaats tussen de sterren en onze grond.

Wat wil ik ervaren?

Hoe ziet mijn leven eruit? Is het een hemel op aarde? Is het de aarde? Of leef ik in zorgen en in het duister van de onderwereld?

Onthoudt dat de aarde de perfecte plaats is om hoger bewustzijn te ontwikkelen. Het te werken aan een transparant bewustzijn kan ons bevrijden van onze angsten en ons karma oplossen.

De macht en kracht die ik opbouw in mijn leven, effent de weg, maakt me vrij,

  Vrijheid van Wil opent de laatste sleutel tot een nieuwe wereld, een wereld vol mogelijkheden….”

 

Enkele regels:

*   Zend een bericht via de site www.reisschilderij.nl , om de eigenaar en maker van het schilderij op de hoogte te stellen

     van  de locatie van het schilderij.

*  De locatie (alleen plaatsnaam en land) en de commentaren kunnen op de website www.reisschilderij.nl gelezen worden.

*  Na een maand bezit geef je het schilderij door aan een gelijkgestemde ziel.

 

3 gedachten over “Home

 1. Paul Verhoeven

  Wow wat een mooi idee. Als ik dit lees, word ik al helemaal blij, de liefde begint meteen te stromen.
  ‘K ben benieuwd waar het schilderij allemaal naar toe gaat. Over 100 jaar reist het schilderij misschien nog. :)

  Reageren
 2. Rob van Ede

  Hoi Henriet,je schilderij is nu weer verder op gegaan in Frankrijk ik ben blij voor je .Het leuke is dat het nu andersom gedraaid is dat zie je als je op je op de foto drukt .Ik had dit al gehoord van Van Huibert en Dolinde ,onze vrienden,die het schilderij weer vanuit ons huis naar hun vrienden gebracht hebben fantastisch hè. Liefs Rob

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>